Zbiornik na gaz płynny. Budowa instalacji zbiornikowej do ogrzewania domu gazem płynnym

Instalacja zbiornika na gaz płynny wymaga dopełnienia wielu formalności wymaganych przez prawo. Decydując się na ogrzewanie gazowe, musimy ustalić czy działka, na której znajduje się budynek jest odpowiednia do tego, aby zainstalować na niej zbiornik na gaz płynny. Może on być zakopany w ziemi albo znajdować się na powierzchni terenu. Zbiornik na gaz możemy wziąć w dzierżawę lub kupić na własność. 

Instalacja gazu płynnego

Planowana instalacja gazu płynnego nie może naruszać ustaleń planu miejscowego. Jeśli działka nie jest objęta planem, mogą mieć znaczenie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego, występując o warunki zabudowy dla projektowanego domu, warto od razu podać we wniosku, że będzie ogrzewany gazem ze zbiornika Autor: Piotr Mastalerz

Zbiornik na gaz płynny - czy wymaga zgłoszenia?

Zgodnie z art. 29 ust 1. pkt 19 Prawa budowlanego budowa instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemności do 7 m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowę. Konieczne jest natomiast zgłoszenie inwestycji w starostwie powiatowym (na formularzu pobranym w urzędzie lub z jego strony internetowej).

Lepiej nie budować instalacji zbiornikowej na gaz płynny bez wymaganych prawem formalności. Opłata za legalizację takiej samowoli budowlanej wynosi 5 tys. zł.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  •  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przeeczytaj również: Ogrzewanie na gaz płynny

Wykonanie projektu instalacji zbiornika na gaz

Projekt instalacji gazowej musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (wykaz rzeczoznawców znajdziemy na stronie www.straz.gov.pl). Przed zamówieniem projektu musimy zlecić wybranemu geodecie wykonanie mapy do celów projektowych.

Ogrzewanie domu gazem płynnym ze zbiornika

Jeżeli chcemy zmienić sposób ogrzewania w domu użytkowanym od dawna (wymienić kocioł węglowy na zasilany gazem ze zbiornika), powinniśmy dowiedzieć się w lokalnym starostwie, czy zażąda dołączenia do zgłoszenia decyzji o warunkach zabudowy.

Trzeba bowiem wiedzieć, że zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ona konieczna dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, w wyniku których nastąpi zmiana zagospodarowania terenu. To pojęcie nie zostało zdefiniowane w żadnej ustawie, dlatego zdarzają się różne interpretacje i odmienna praktyka w poszczególnych urzędach.

Przeczytaj: Zalety ogrzewania domu gazem płynnym

Jak wybrać zbiornik na gaz płynny?

Do zaopatrzenia domu jednorodzinnego na ogół wystarczy zbiornik na gaz płynny o pojemności 2700 l, który trzeba będzie napełniać dwa razy w roku (dostępne są też zbiorniki 4850 i 6700 l). Wybierając między podziemnym a naziemnym, weźmy pod uwagę wielkość i sposób zagospodarowania działki oraz sąsiedztwa, poziom wód gruntowych i estetykę.

Zbiornik podziemny jest znacznie droższy (przykładowo 5 tys. zł za naziemny i 6,5 tys. zł za podziemny), ale łatwiej go zmieścić na małej i zabudowanej działce. Trzeba bowiem zachować wymagane minimalne odległości zbiornika od różnych obiektów określone w § 179 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeczytaj również: Zbiornik na gaz. Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika

Podziemny zbiornik LPG: minimalne odległości na działce

Na małej działce łatwiej znaleźć miejsce na podziemny zbiornik LPG

Odległość zbiornika na gaz od obiektów budowlanych
Elementy zagospodarowania terenu
naziemny zbiornik 2700 l podziemny zbiornik 2700 l
Budynek mieszkalny/użyteczności publicznej 3 m (1,5 m, gdy jest ściana oddzielenia ogniowego)
1 m
granica sąsiedniej działki budowlanej 1,5 m 0,5 m
budynke produkcyjny/magazynowy 3 m 1 m
studzienka kanalizacyjna 5 m 5 m
napowietrzna linia energ. o napięciu do 1 kV (powyżej 1 kV) 3 m (15 m) 3 m (15 m)
inny zbiornik naziemny/podziemny 1 m 1 m

Dzierżawa zbiornika na gaz płynny

Jeśli spodziewamy się przyłączenia do sieci w ciągu najbliższych lat, dzierżawa zbiornika na gaz płynny może być wygodniejszym rozwiązaniem. Firma udostępniająca zbiornik przygotuje projekt, wybuduje instalację, dostarczy gaz, zajmie się przeglądami, zabierze zbiornik, gdy nie będzie już potrzebny.

Ceną będzie stała miesięczna opłata (kilkadziesiąt złotych), wyższy koszt gazu (różnica może wynieść 1 zł/l) i umowa zobowiązująca do zużycia jego określonej ilości (np. 15 tys. l lub 5 tys. m3 - trzeba policzyć, ile lat nam to zajmie, bo za wcześniejsze zerwanie umowy może grozić kara finansowa).

Dzierżawiąc zbiornik od dostawcy gazu, można korzystać z dwóch różnych sposobów rozliczeń: płacić za dostarczony gaz jednorazowo (z góry) albo miesięcznie za zużyte paliwo (według wskazań licznika zaopatrzonego w urządzenie telemetryczne.

Przeczytaj również: Jak przyłączyć dom do sieci gazowej?

Własny zbiornik na gaz płynny

Gdy kupimy własny zbiornik na gaz płynny, nie będziemy uzależnieni od jednego dostawcy i będziemy mogli zamawiać gaz po niższej cenie, choć koszt początkowy inwestycji będzie wyższy. W dłuższej perspektywie będzie to bardziej opłacalne, zwłaszcza że używany zbiornik można odsprzedać. Koszt wykonania całej instalacji zbiornikowej powinien zmieścić się w kwocie 9-10 tys. zł, z uwzględnieniem ceny nowego zbiornika naziemnego.

Przeczytaj również: Koszt ogrzewania domu - porównanie cen gazu, paliw stałych i prądu

Bezpieczna budowa instalacji na gaz płynny

Po odczekaniu przepisowych 30 dni od daty zgłoszenia można przystąpić do prac budowlanych (pod warunkiem że urząd nie wyrazi w tym czasie sprzeciwu do zgłoszenia). Konieczne jest jednak – inaczej niż w przypadku większości robót zwolnionych z pozwolenia na budowę – zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej, do którego obowiązków należeć będzie między innymi prowadzenie dziennika budowy i zabezpieczenie terenu budowy.

Zbiornik przed eksploatacją

Zbiorniki na gaz płynny po zainstalowaniu, a przed rozpoczęciem eksploatacji muszą przejść kontrolę inspektora urzędu dozoru technicznego.

Kontrole stanu technicznego

W trakcie eksploatacji trzeba zamawiać okresowe kontrole UDT: co dwa lata zewnętrzną i co dziesięć wewnętrzną (co pięć lat w wypadku zbiorników podziemnych). Instalację gazową należy natomiast poddawać okresowej – raz w roku – kontroli stanu technicznego; uprawnione do jej przeprowadzenia są osoby z kwalifikacjami do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Przeczytaj na forum: UDT a zbiorniki podziemne na propan

Podstawa prawna:

  • ustawa z 01.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz 690 z późn. zm.)

tekst: Agnieszka Witulska