Jakich informacji nie powinien zawierać wniosek o decyzję o warunkach zabudowy?

Wniosek o warunki zabudowy powinien być na tyle ogólny, by szczegóły nie stanęły w sprzeczności z projektem budowlanym. Decyzja o warunkach zabudowy musi być bowiem zgodna z wnioskiem. Jeżeli wniosek będzie zbyt szczegółowy, możesz mieć problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Musiałbyś zmieniać wniosek lub dostosowywać projekt do decyzji o warunkach zabudowy, a to wiele miesięcy opóźnienia. 

Wniosek o warunki zabudowy

Urzędy wydają formularze wniosku o warunki zabudowy, w których należy podać między innymi powierzchnię terenu inwestycji, charakterystykę planowanej zabudowy, kubaturę budynku, liczbę kondygnacji, dane o wpływie na środowisko (w tym emisji szkodliwych substancji i spalin), potrzebach w dziedzinie infrastruktury (jak zużycie energii, wody, gazu, zrzut ścieków), sposobie unieszkodliwiania lub wywozu odpadów, sposobie dojazdu.

Polecamy:

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy załączyć tak zwaną mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 (zależnie od tego, jak jest prowadzona dla danego terenu). Często potrzebny jest także szkic usytuowania budynku na działce z podaniem jego ogólnych wymiarów, rzadziej – ale na terenach pod ochroną konserwatorską zawsze – urzędy wymagają szkicowych elewacji, planu parteru, przekroju.

Formularze są różne w poszczególnych gminach. Niektóre urzędy wymagają załączników do wniosku w postaci rysunków – niemal projektu koncepcyjnego domu i zagospodarowania działki, innym wystarczają tylko podstawowe dane.

Dla przykładu – inwestorzy z okolic Olsztynka opisują charakter inwestycji, w Sorkwitach muszą oprócz opisu przedstawić rysunki, a gmina Stawiguda wymaga przedstawienia „koncepcji architektonicznej”.

Jak szczegółowy wniosek decyzję o warunkach zabudowy

Pamiętajmy, że decyzja musi być zgodna z wnioskiem.

Projekt budowlany zawsze może się okazać nieco inny od naszych wstępnych oczekiwań. Jeśli wniosek będzie zbyt szczegółowy, możemy mieć problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W takim wypadku trzeba by zmieniać wniosek lub dostosowywać projekt do decyzji o warunkach zabudowy, a to oznaczałoby wiele miesięcy opóźnienia.

Istotne jest, żeby wniosek był na tyle ogólny, by jakieś szczegóły nie stanęły w sprzeczności z projektem budowlanym, a zarazem na tyle konkretny, by urząd nie mógł, powołując się na nieprecyzyjne zapisy, odmówić pozwolenia. Z tego samego powodu bezpiecznie jest podać we wniosku powierzchnię czy kubaturę przyszłego domu na wyrost. Ale jeżeli przesadzimy, może się okazać, że urząd uzna budynek za zbyt duży.

Dlatego własnie wniosek o decyzję o warunkach zabudowy warto napisać w porozumieniu z doświadczonym architektem. Jeśli decyzja będzie zawierała jakieś błędy lub niekorzystne dla nas uregulowania, można ją zaskarżyć w podanym w niej terminie. Jest to jednak ostateczność – lepiej wpływać na jej treść przy składaniu wniosku.

tekst: Paweł Detko